Opinie o Nas

Promocje

Najczęściej kupowane

Tu kupisz na raty PayU

Regulamin sklepu

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. ZdrowiewModzie, dostępny pod adresem http://www.zdrowiewmodzie.pl. prowadzony jest przez Firmę Intec Medical Sp. z o.o., ul. Longinusa Podbipięty 7,31-980 Kraków, numer NIP 675-149-14-15, REGON 122963066, adres e-mail sklep@zdrowiewmodzie.pl, numer telefonu: +48 12 376-81-15.
 2. ZdrowiewModzie prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia są przyjmowane za pośrednictwem strony http://www.zdrowiewmodzie.pl
 3. Klient uprawniony jest i zobowiązany do korzystania ze Sklepu Internetowego zgodnie z jego przeznaczeniem. Zabrania się wprowadzania treści o charakterze bezprawnym.
 4. Definicje użyte w Regulaminie oznaczają:
 • a) Sklep Internetowy, zwany dalej „Sklepem” – Zdrowiewmodzie, prowadzony przez Firmę Intec Medical Sp. z o.o., przyjmujący zamówienia poprzez stronę http://www.zdrowiewmodzie.pl
 • b) Klient - osoba fizyczna, posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną, korzystająca ze Sklepu Internetowego, w szczególności dokonująca zakupów.
 • c) Regulamin – niniejszy regulamin, określający zasady zakupów w Sklepie.
 • d) Produkt, zwany również „Rzeczą” - dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży, między Klientem a Sklepem.

§ 2 Usługi świadczone przez sklep

 1. Zdrowiewmodzie świadczy za pośrednictwem Sklepu Internetowego następujące usługi:

  a) umożliwianie nabywania Produktów znajdujących się w ofercie Sklepu za pośrednictwem formularza zamówienia,
  b) prowadzenie Konta Klienta w Sklepie – umowa na zawarta na czas nieokreślony,
  c) umożliwienie Klientom wyrażania opinii na temat Produktów Sklepu,
  d) dostarczanie informacji marketingowych i handlowych droga elektroniczną – Newsletter.

 2. Klient może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi Konta Klienta w każdej chwili,  bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, przez przesłanie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sklep@zdrowiewmodzie.pl albo w formie pisemnej na adres Intec Medical Sp. z o.o. ul. Longinusa Podbipięty 7,31-980 Kraków żądania usunięcia Konta Klienta wraz ze wskazaniem adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) aktualnie zarejestrowanego w Sklepie.

§ 3 Wymagania techniczne

 1. Do korzystania ze Sklepu internetowego jest wymagane:

  a) podłączenie do sieci Internet (o dowolnej przepustowości łącza),
  b) posiadanie przez Użytkownika jednej z przeglądarek internetowych (np. Internet Explorer, Mozilla Firefox, Chrome itp), umożliwiającej wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów hipertekstowych (HTML),
  c) posiadanie konta pocztowego e-mail.

§ 4 Warunki świadczenia usług 

 1. Klient ma możliwość rejestracji indywidualnego konta – w tym celu należy wypełnić formularz rejestracyjny, uzupełniając w nim następujące dane: imię, nazwisko, telefon, e-mail.
 2. Klient może korzystać ze Sklepu bez rejestracji konta. W czasie składania zamówienia Klient nieposiadający zarejestrowanego konta podaje w formularzu niezbędne do wykonania umowy i dostarczenia przesyłki dane.
 3. Wszelkie informacje, dostępne na stronie Sklepu są zaproszeniem do zawarcia umowy.
 4. Ceny Produktów, widoczne na stronie podawane w złotych polskich są cenami brutto, zawierają podatek VAT.
 5. Do ceny towaru należy doliczyć koszt przesyłki, którego wysokość uzależniona jest od wybranej formy dostawy i płatności. Cena podana na stronie w chwili składania zamówienia jest ceną ostateczną, wiążącą Klienta. Po złożeniu zamówienia cena zamówionych towarów nie zmieni się.
 6.  Dostarczaniem zamówień zajmuje się firma kurierska – przewidywany czas dostawy to jeden dzień roboczy od dnia następującego po nadaniu przesyłki. Całkowity termin realizacji zamówienia nie powinien przekroczyć 7 dni roboczych.
 7. Koszty dostawy zależą od wartości zamówienia oraz wagi i wymiarów paczki. Koszty są wskazane w trakcie procesu składania zamówienia, przed potwierdzeniem zamówienia. 

§ 5 Zakupy w Sklepie

 1. Zamówienia mogą być składane 24h na dobę, 7 dni w tygodniu.
 2. W celu złożenia zamówienia, należy wybrać Produkt, umieścić Produkt w koszyku za pomocą przycisku „Dodaj do koszyka”, następnie wybrać rodzaj przesyłki oraz sposób płatności, następnie zatwierdzić zamówienie przyciskiem „zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.
 3. Na adres e-mail zostanie wysłana wiadomość z potwierdzeniem zamówienia.
 4. Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza złożenie Spółce oferty zawarcia umowy sprzedaży (kupna) zamówionego Produktu.

§ 6 Sposób i termin zapłaty 

 1. Kupujący jest zobowiązany uregulować należność stanowiącą Cenę Całkowitą + Koszt dostawy/odbioru za zakupiony Produkt nie później niż w terminie 48 godzin od daty złożenia zamówienia.
 2. Zapłata należności może nastąpić za pośrednictwem przyjętych i oferowanych przez Administratora sposobów płatności.
 3. Istnieje pięć form płatności za zamówienie: 
 • a) Za pobraniem – zapłata następuje do rąk kuriera przy odbiorze przesyłki kurierskiej,
 • b) Przelew standardowy,
 • c) Przelew za pomocą szybkich płatności – PayU, 
 • d) PayU - RATY,
 • e) Odbiór osobisty.

§ 7 Odstąpienie od umowy 

 1. Klient, będący konsumentem, ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia następującego po dniu, w którym Klient otrzymał rzecz.
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient informuje Sklep o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Klient może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy (wzór), jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 4. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Sklep zwraca wszystkie otrzymane od Klienta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sklep został poinformowany o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrotu płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Klient nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 5. Klient, który nie chce skorzystać ze zwrotu rzeczy za pośrednictwem zarejestrowanego konta, może zwrócić rzecz we własnym zakresie oraz na własny koszt. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem pobranej płatności do chwili otrzymania zwracanego towaru lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego nadania.
 6. Korzystanie z sugerowanej procedury zwrotnej nie ogranicza w żaden sposób praw klienta do odstąpienia od umowy wynikających z ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827).
 7. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów: 

  a) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  e) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  f) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  g) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
  h) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
  i) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  j) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  k) zawartej w drodze aukcji publicznej;
  l) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
  m) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy, będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

§ 7 Reklamacje Produktów

 1. Intec Medical Sp. z o.o. jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym.

 2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres: sklep@zdrowiewmodzie.pl. Intec Medical Sp. z o.o. zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

 3. Intec Medical Sp. z o.o. nie jest producentem towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.

§ 8 Reklamacje dotyczące funkcjonowania Sklepu

 1. Klient może również zgłaszać reklamacje w związku z funkcjonowaniem Sklepu i świadczeniem usług drogą elektroniczną listem poleconym na adres: Intec Medical Sp. z o.o. ul. Longinusa Podbipięty 7, 31-980 Kraków. W treści zgłoszenia należy wskazać przyczynę reklamacji oraz dane osoby reklamującej (imię, nazwisko, adres, telefon). 
 2. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od dnia jej zgłoszenia.

§ 9 Ochrona danych osobowych

 1. Wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie przez firmę Intec Medical Sp. z o.o. danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. z 2002 r. Dz. U. nr 101 poz. 926 z późn. zm.) jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych, uniemożliwia wykonanie umowy i zrealizowanie zamówienia.
 2. Klient może wyrazić zgodę na przetwarzanie w celach marketingowych swoich danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. z 2002 r. Dz. U. nr 101 poz. 926 z późn. zm.) i ich powierzenie podmiotowi trzeciemu w celu przekazywania Klientowi materiałów reklamowych oraz informacji o akcjach promocyjnych, marketingowych i prowadzącym sklep internetowy.
 3. Administratorem danych osobowych jest Firma Intec Medical Sp. z o.o. ul. Longinusa Podbipięty 7, 31-980 Kraków, numer NIP 675-149-14-15, REGON 122963066.

§ 10 Newsletter

 1. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie Nawslettera udostępnianego przez Sklep. Newsletter wysyłany jest wyłącznie do Klientów, którzy zamówili Newsletter poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu rejestracji, zamówienia oraz wyrazili zgodę na otrzymywanie na podany adres poczty elektronicznej (adres e-mail) informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1422).
 2. W ramach usługi Newsletter, za pośrednictwem poczty elektronicznej, na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej (adres e-mail), wysyłana jest informacja w formie listu elektronicznego (e-mail). Newsletter zawiera w szczególności informacje o ofercie produktów Sklepu, nowych aktualnych promocjach oraz inne informacje o produktach oferowanych przez Sklep. Newsletter wysyłany jest nieodpłatnie.
 3. Klient może w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, zmienić wskazany adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który wysyłany jest Newsletter lub zrezygnować z Newslettera, naciskając na link umieszczony w stopce każdego Newslettera, wpisując w odpowiednim polu swój adres poczty elektronicznej (adres e-mail), a następnie wybierając przycisk „Wypisz się”.

§ 11 Pozasądowe sposoby rozwiązywania sporów

 1. Klient, będący konsumentem, ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń na etapie przedsądowym, takich jak: 
 • a) Mediacja prowadzona przy wojewódzkich inspektoratach Inspekcji Handlowej – prowadzi się ją na wniosek konsumenta; może odbywać się albo w formie bezpośredniej wizyty inspektora w siedzibie przedsiębiorcy i uzgodnieniu tam stanowiska, albo w formie spotkania obu stron sporu w siedzibie WIIK, albo korespondencyjnie. Postępowanie jest bezpłatne i dobrowolne – obie strony muszą wyrazić zgodę na mediację.
 • b) Stałe polubowne sądy konsumenckie, działające przy wojewódzkich inspektoratach Inspekcji Handlowej – rozpatrują spory o prawa majątkowe wynikające z umów sprzedaży produktów i świadczenia usług. Postępowanie jest bezpłatne i dobrowolne – obie strony muszą wyrazić na nie zgodę i poddać się jurysdykcji sądu polubownego, czyli dokonać tzw. zapisu na sąd polubowny.
 • c) Inne instytucje udzielające pomocy konsumentom – szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, a także zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej. Klient będący Konsumentem może uzyskać bezpłatną pomoc prawną u miejskiego rzecznika konsumentów. 
 • d) W rozwiązywaniu sporów z przedsiębiorcami mającymi siedzibę poza granicami Polski, ale na ternie państw Unii Europejskiej oraz Islandii i Norwegii, bezpłatnej pomocy udziela Europejskie Centrum Konsumenckie.
 • e) Pomoc prawną dla konsumentów świadczą również organizacje pozarządowe, takie jak : Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich.

§ 12 Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014r. (Dz.U. 2014 poz. 827)
 2. Przedsiębiorca ma obowiązek dostarczenia Rzeczy bez wad.
 3. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za podanie błędnych danych przez Klienta.
 4. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu jedynie z ważnych przyczyn, takich jak usprawnienie działalności serwisu, wprowadzenie nowych funkcjonalności, rozpoczęcie świadczenia nowych usług lub zmiana przepisów prawa. Użytkownicy zostaną poinformowani o wprowadzonych zmianach.
 5. Polityka prywatności stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu i stanowi jego część.
 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 24 czerwca 2016r.